Zijn de bedragen geoormerkt?

Nee, de middelen voor de versterking van de landelijke functiemix (voor PO en VO) zijn opgenomen in de lumpsum. De middelen voor de versterking van de functiemix in de Randstadregio’s voor VO en MBO worden verstrekt op grond van een ministeriële regeling. De afspraken over de versterking van de functiemix (zowel landelijk als Randstadregio’s) gaan uit van vertrouwen en de filosofie van de lumpsum. Formeel zijn deze middelen dan ook niet geoormerkt, omdat er dan ieder jaar een exacte verrekening zou moeten plaatsvinden wat de nodige verantwoordingslasten met zich zou meebrengen (er wordt immers gewerkt met normatieve bedragen).

Het niet behalen van de afgesproken streefpercentages heeft geen consequenties voor het toegekende budget, maar betekent wel dat deze alsnog gerealiseerd dienen te worden. Komende periode is een belangrijke opgave om de functiemix verder te versterken. Het ministerie van OCW en de sociale partners zullen scholen in het primair onderwijs proactief ondersteunen om de functiemix verder te versterken.