Gelden de afspraken over de functiemix nog steeds en is er nog financiering?

Ja, in het actieplan leerkracht en de CAO hebben het ministerie van OCW en de sociale partners gezamenlijke ambities en afspraken vastgelegd op het gebied van professionalisering en ook de invoering van de functiemix. Deze afspraken gelden nog steeds. De ambities worden nog steeds onderschreven door het ministerie van OCW en de sociale partners. De afspraken over de functiemix sluiten aan bij de doelstellingen uit de Lerarenagenda 2013-2020, het actieplan leerkracht en het bestuursakkoord.

De komende jaren blijft structurele bekostiging beschikbaar voor de verdere realisatie van de functiemix. Sommige scholen geven hun zorg aan dat ze de functiemix niet kunnen betalen. Deze zorg is meestal niet terecht omdat het voor de functiemix aan de lumpsum toegevoegd budget voldoende is de gemaakte afspraken te realiseren. Dit budget dient aantoonbaar voor de functiemix te worden ingezet. Het is belangrijk de functiemix tijdig in te plannen en in de (nieuwe) begroting ook rekening te houden met toekomstige verplichtingen.