Zijn de budgetten voor de functiemix geoormerkt?

De middelen voor de versterking van de landelijke functiemix (voor PO en VO) zijn opgenomen in de lumpsum. De middelen voor de versterking van de functiemix in de Randstadregio’s voor VO en MBO worden verstrekt op grond van een ministeriële regeling. De afspraken over de versterking van de functiemix (zowel landelijk als Randstadregio’s) gaan uit van vertrouwen en de filosofie van de lumpsum. Formeel zijn deze middelen dan ook niet geoormerkt, omdat er dan ieder jaar een exacte verrekening zou moeten plaatsvinden wat de nodige verantwoordingslasten met zich zou meebrengen (er wordt immers gewerkt met normatieve bedragen).