Maatwerkondersteuning helpt Promes bij het HRM-beleid

De PO-Raad werkt samen met de sociale partners en het ministerie van OCW aan het ondersteunen van scholen en schoolbesturen bij het professionaliseren van het personeelsbeleid en de versterking van de functiemix. Edunamics ontwikkelde een praktijkgerichte aanpak om hierbij te ondersteunen. Deze ondersteuning bestaat uit individuele maatwerkbegeleiding voor scholen die stappen voorwaarts willen maken met de professionalisering van het personeelsbeleid.

Personeelsbeleid

In het voorjaar van 2016 nam Stichting Promes deel aan deze individueel maatwerkbegeleiding. Stichting Promes verzorgt het openbaar onderwijs aan 9 scholen in de gemeenten Meppel en Staphorst, waaronder een sbo-  en een so-school. Wim van Selling is met ingang van het schooljaar 2015-2016 bestuurder van Stichting PROMES. In onderstaand interview leest u de ervaringen van Wim van Selling met de individuele maatwerkbegeleiding.

Kunt u allereerst kort iets vertellen over uw ambities als schoolbestuurder?

Mijn belangrijkste ambitie is om een onderwijsorganisatie neer te zetten, die zorgt voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs voor de leerlingen. In alles wat we doen, wil ik daarbij steeds het primaire proces onder ogen houden. Een van de belangrijkste pijlers om te komen tot een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs, is de kwaliteit van de leerkracht. Ik beschouw daarbij de leerkracht als professional, met eigenaarschap voor zowel de ontwikkeling van zijn school als voor zijn eigen ontwikkeling.

Wat heeft u zelf als eerste stappen ondernomen, voor de realisering van deze ambities?

Als bestuurder probeer ik een professionele houding uit te stralen, ontwikkelingsgericht, resultaatgericht en mensgericht. Deze houding verwacht ik ook van de medewerkers van mijn bestuur. Tegelijkertijd breng ik mijn directeuren in stelling om dezelfde professionele houding aan te nemen, als voorbeeld voor de medewerkers op hun scholen. Onderdeel van deze professionele houding is o.a. het leren aanspreken van elkaar op de beroepshouding. Naast sturen op gewenst gedrag, heb ik samen met de directeuren verschillende trajecten in gang gezet ter verbetering van de kwaliteit op de scholen. Als bestuurder laat ik me daarbij zien op de scholen en spreek ik met de leerkrachten in de klas. Mijn zichtbaarheid werd gewaardeerd door zowel directeuren als leerkrachten van de scholen.

Wim Selling

Hoe bent u bekend geraakt met het aanbod van de individuele maatwerkbegeleiding?

Als bestuur namen wij deel aan het traject Wenkend Perspectief van Edunamics. Via de contactpersoon van Edunamics werd ik geattendeerd op dit aanbod. De ontwikkeling die ons bestuur op dat moment doormaakte (en op dit moment nog steeds doormaakt), sloot naadloos aan op het aanbod van de individuele maatwerkbegeleiding.

Kunt u wat vertellen over de aanpak van de maatwerkbegeleiding en hoe u deze heeft ervaren?

Het is prettig om met een externe partij naar het HR-beleid van je eigen organisatie te kijken. Als bestuurder had ik dit beleid al zelf geanalyseerd en door het traject ben ik in een aantal gevallen bevestigd in mijn eigen analyse. Richting mijn directeuren heb ik het traject gebruikt om te reflecteren op eigen handelen. Voor de organisatie in zijn geheel heb ik het traject gebruikt als hefboom om ontwikkelingen binnen HR in gang te zetten. De aanpak heb ik daarbij als prettig ervaren. Het belangrijkste moment in de aanpak is de workshop over het HR-beleid met directeuren. Voorafgaand aan de workshop, zit in de aanpak een vooroverleg opgenomen. Dit vooroverleg was voor mij als bestuurder een mooi moment om mede de invulling en het gewenste doel van de workshop te bepalen. Zonder dit vooroverleg, bestaat de kans dat je tijdens de workshop je doel voorbij schiet.

Welke mogelijkheden bood de begeleiding voor u als bestuurder?

Zoals ik al stelde heeft de begeleiding me op bepaalde punten in mijn analyse versterkt. Daarnaast heeft de begeleiding me geholpen om prioriteiten aan te brengen in mijn HR-beleid en dit in een structuur te brengen. Het ‘wat’ is nu duidelijk, nu gaan we kijken naar het ‘hoe’.

Hoe hebben de schooldirecteuren en de medewerker P&O de begeleiding ervaren?

De directeuren hebben de begeleiding als positief ervaren. Tegelijkertijd heeft de begeleiding voor directeuren duidelijk gemaakt; er ligt wel wat op ons bordje. Een recent inspectierapport wees uit dat er in de afgelopen 2 jaar geen gestructureerde gesprekkencyclus is geweest. Daarover voer ik op dit moment met directeuren het gesprek; waarom lukt(e) het niet? Vanuit deze gesprekken hebben we met elkaar het belang van een goede planning van werkzaamheden op alle niveaus benadrukt. Dit zijn mooie uitkomsten.

De medewerkster P&O heeft de begeleiding ook als prettig ervaren. Het gaf een bevestiging van de zaken waarmee ik samen met haar bezig ben en bracht  structuur in de op te pakken onderwerpen binnen HR-beleid. Het is nu zaak dat we  een planning maken waarin de onderwerpen aan de orde komen.

U noemde net al enkele opbrengsten van de begeleiding. Wat zijn andere opbrengsten geweest van de individuele maatwerkbegeleiding?

Ik val wellicht in herhaling, maar de begeleiding zorgde voor een bevestiging van mijn eerdere analyse en stellingname.

Einddoel over 1 à 2 jaar is een integraal personeelsbeleid voor stichting PROMES. Dit beleid omvat natuurlijk een heleboel onderdelen. Een integraal personeelsbeleid waarin we de activiteiten goed plannen, helpt ons ook weer in de aanscherping van de brede PDCA cyclus.

Wat zou u uw collega bestuurders mee willen geven op het moment dat ze deelnemen aan een traject voor individuele maatwerkbegeleiding?

Zorg ervoor dat je als bestuurder een goed beeld hebt gevormd van wat de belangrijkste pijlers zijn voor goed onderwijs en wat daarbij de belangrijkste aandachtspunten zijn in het personeelsbeleid. Zorg er tevens voor dat je voor jezelf de sturingsfilosofie helder en concreet kunt formuleren.